НачалоОбщина СевлиевоГеографско положение

 

Община Севлиево се намира в Централна Северна България, област Габрово. Административният център гр.Севлиево е близо до географския център на страната, на 178 км. източно от столицата гр.София.
Град Севлиево се намира в котловина с надморска височина 201 метра, като това е най-ниската точка на общината. Климатът е умерено-континентален, с голяма амплитуда между най-ниските и най-високите температури от -25°С -34°С до +35°С +40 °С.
Територията на общината е 1070 кв.км., релефът е полупланински. Населените места са общо 53, град Севлиево и 52 села административно структурирани в 15 кметства и 15 населени места с кметски наместници. Населението на общината е около 44 500, от тях 27 500 живеят в града и 17 000 в селата. 
"Ден на Севлиево" от стотици години се чества на 14 октомври - Денят на Света Петка Българска, който се отбелязва с голям есенен панаир и множество културни изяви.
В края на ХХ-ти век в града се развива силно промишлеността. Днешният икономически просперитет се дължи на големите чуждестранни инвестиции през последните години. Фирмите от структурата на "Американ Стандарт" - "Идеал стандарт - България" АД за производство на санитарен фаянс и "Идеал стандарт - Видима" АД за производството на санитарна арматура са водещи на международните пазари. Съпътстващите производства на "Хамбергер Индустри"- Германия и на италианските фирми "Сиби" и "Минерали и индустриали". Машиностроителният завод "АББ-Авангард" работи с инвестиции на Шведския концерн "АВВ". Има много предприятия за мебелно производство, за текстилни изделия и др.
Севлиево има едно начално, две основни и едно общообразователно училища, създадени са три професионални гимназии - по механоелектротехника, по селско стопанство и по силикатна промишленост. В тях учат около 4 000 ученици.
Центърът за езиково обучение като извънучилищна форма обхваща над 300 деца, които изучават чужди езици и компютърна грамотност. В Школата по изкуствата около 200 деца учат музика, рисуване и народни танци.
В 4 целодневни детски градини и 3 обединени детски заведения са организирани отглеждането и възпитанието на повече от 1000 севлиевски деца от предучилищна възраст.
В селата на общината има 10 основни училища и 15 детски градини с близо 1600 възпитаници.
В района на общината има условия за развитие на туризъм в пет основни направления: исторически, ловен, екологичен, религиозен и селски. За тяхното развитие помага създадената и създаваща се база от хотели, мотели и хижи, почивни станции и частни хотелски вериги .
Местността „Лъгът” във високата част на Стара планина разполага с много хижи и вили, които предоставят изходни точки за високопланински екотуризъм и за ловен туризъм. В резервата му има възможности за подборен отстрел на благородни елени, сърни, глигани. В този курорт туристите могат да практикуват конен спорт с елитни породисти коне, плуване и риболовен спорт.
В гр.Севлиево има футболен стадион, спортна зала, закрит плувен басейн, спортни игрища. На 5 км от града се намира Мотополигон „Горна Росица”, който четири пъти е обявяван за трасе №1 в света. На него се провеждат световни и европейски състезания по мотоциклетизъм.

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.