НачалоЗа проектаОсновна цел

Основната цел на проекта е да се създаде интегриран туристически продукт и запазена марка „Средновековен град „Хоталич” – мистика, реалност и приключения в сърцето на България”, което ще доведе до увеличаване броя на туристите и ще превърне град Севлиево в атрактивна туристическа дестинация. Ще се развие туристическата инфраструктура, подпомагаща възможността за лесен и удобен достъп до археологически обект с национално културно-историческо значение – Средновековен град и крепост Хоталич.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.