НачалоЗа проектаСпецифични цели на проекта

Специфични цели на проекта

  1. Създаване на интегриран туристически продукт и запазена марка.
  2. Подобряване достъпа до атрактивен туристически обект с национално и културно-историческо значение чрез изграждане на път до Средновековния град и крепостта.
  3. Превръщане на гр. Севлиево в атрактивна туристическа атракция и увеличаване броя на туристите.
    Социализация на туристическия обект.
  4. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за улесняване на достъпа на хора с увреждания.

 

Още в тази категория: « Дейности Основна цел »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.