НачалоКонтакти

 

Контакти

гр. Севлиево
пл. Свобода №1

Телефони: 0675 / 32791
                 0675 / 32724
Факс:        0675 / 32773

Емайл: sevlievo@sevlievo.bg
           info@hotalich.bg

Сайт: http://www.hotalich.bg

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл. Всички полета, отбелязани със звезда (*) са задължителни.

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.