НачалоЗа проекта

За проекта

 

BG161РО001-3.1.03-0004 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ” и ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМНА И PR КАМПАНИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ”

 

 

С реализацията на предвидените дейности по маркетинг и реклама археологическия обект ще се превърне в желана туристическа дестинация за българи…
Основната цел на проекта е да се създаде интегриран туристически продукт и запазена марка „Средновековен град „Хоталич” – мистика, реалност…
Създаване на интегриран туристически продукт и запазена марка. Подобряване достъпа до атрактивен туристически обект с национално и културно-историческо значение чрез…
Дейност № 1 Организация и управление на проектаОписание и обосновка на дейността: Отчитането ще се извършва на всяко шестмесечие, като…
Български и чуждестранни туристи, посещаващи град Севлиево – 2000 души месечно.Жителите на Община Севлиево – 42 516 души.Тур операторите на…
Жителите на град Севлиево – 26 302 души. Деца и младежи на възраст до 18 години – 4 447 души.…

 Продължителност на проекта – 24 месеца.
 Обща стойност на проекта – 4 153 601,66 лв.
 Съфинансиране  от ЕФРР - 3 384 749,22 лв.

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.