НачалоЗа проектаЦелеви групи

Жителите на град Севлиево – 26 302 души.
Деца и младежи на възраст до 18 години – 4 447 души.
Работещи – 15 762 души.
Пенсионери – 3 219 души.
Хотелиери и ресторантьори – 77 души.

Още в тази категория: Крайни бенефициенти »

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.