Дейност № 1 Организация и управление на проекта

Описание и обосновка на дейността: Отчитането ще се извършва на всяко шестмесечие, като се съставят актове, заложени в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Фактически действия по стартирането и оперативното управление на проекта. Предвижда се екипът да включва: ръководител, специалист инвеститорски контрол, специалист по реставрация и консервация, счетоводител и технически сътрудник, които са непосредствено ангажирани с управлението на проекта. С всеки от тях бенефициентът ще сключи граждански договор.
Екипът за управление на проекта ще бъде ангажиран в постоянното наблюдение на проектното изпълнение и за наблюдението на първоначално договорените изисквания и крайни срокове, съобразно изискванията на Управляващия орган и Междинното звено. В обхвата на тази дейност се включва и изготвянето на финалните технически и финансови отчети, отчитащи изпълнението на отделните етапи на проекта и постигнатите резултати.
Очаквани продукти/резултати от дейността: изготвени периодично от Изпълнител, Инвеститор и строителен надзор акт образец № 19, № 12, корекционна сметка, подробна ведомост. Административна и техническа готовност за реализация на проекта. Изготвяне на график за реализиране на проекта. Регулярни отчети на екипа за напредъка на проекта. Регулярни отчети за инвеститорския контрол. Финален технически и финансов отчет.

Дейности № 2 Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация за: строителство, строителен надзор, лицензиран експерт счетоводител, одит на проекта, публичност на проекта и публичност на обекта.

Описание и обосновка на дейността: обявяване и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на тръжна документация и организиращ обществените поръчки за строителство, строителен надзор, лицензиран експерт счетоводител, за одит на проекта, публичност на проекта и публичност на обекта.
Очаквани продукти/резултати от дейността: сключени договори с изпълнители.
Дейност № 3 Строителен и авторски надзор на проекта.

Описание и обосновка на дейността: надзор върху изпълнителя на СМР от страна на проектанта и независими надзорници за строителство и реконструкция за гарантиране качеството на извършваните дейности, спазване на нормативната уредба, регулираща тази дейност, както и контрол за точното изпълнение на проекта.

Очаквани продукти/резултати от дейността: качествено извършени СМР при спазване на технологията на работа и безопасни условия на труд, както и точно изпълнение на проектното предложение.

Дейност № 4 Консервация, реставрация и експониране на археологически обекти.

Описание и обосновка на дейността: реставрация и консервация на Североизточна крепостна кула, Източна порта, Западна порта, Северна порта и „Болярска църква”, западни църкви, източна църква и реставриране на три средновековни къщи.

Очаквани продукти/резултати от дейността: реставрирани три средновековни къщи с малка експозиция за предмети, намерени при разкопките, реставрирани и консервирани североизточна крепостна кула, северна, западна и източна порта, болярска църква, западни църкви, реставрация на архитектурно – археологически структури с обща квадратура 7 680 кв.м.

Дейност № 5 Изграждане на експозиционни пътеки и места за отдих.

Описание и обосновка на дейността: направа на изкопи, натоварване и извозване на изкопна маса, насипване на речна баластра за дренаж, нареждане на редица от талпи, фиксиращи пътеките, нареждане на траверси за оформяне на стъпала и оборудване на места за отдих с разполагане на дървени пейки, дървени маси, пергоди, дървени парапети, кошчета за смет и информационни табели.

Очаквани продукти/резултати от дейността: изкоп и извозване на земни маси 1035 куб. м., насипи на баластра за дренаж – 517 куб. м., нареждане на редици от талпи – 4590м. и траверси за оформяне на стъблата – 3279м., поставени дървени пейки – 70бр., дървени маси – 20бр., пергоди – 30бр., парапет – 250м., кошчета за смет – 20бр. и информационни табели – 20бр.

Дейност № 6 Рехабилитация на пътен участък.

Описание и обосновка на дейността: почистване на строителна площадка, земни работи, полагане на настилка, полагане на асфалт и отводняване.

Очаквани продукти/резултати от дейността: рехабилитиран пътен участък с дължина 3 километра. 

Дейност № 7 Изграждане на електрическа мрежа.

Описание и обосновка на дейността: изграждане на ел. трасе, захранващо крепостта и посетителския информационен център, доставка и монтаж на главно разпределително табло и автоматика за външно осветление, както и монтаж на панорамни прожектори.

Очаквани продукти/резултати от дейността: полагане на кабел с дължина 9000м., монтаж на 61бр. осветителни тела на стълбове с височина 4 метра и 27бр. осветителни тела на стълбове с височина 1 метър, както и монтиране на 34 броя панорамни прожектори. Монтиране на 1бр. главно разпределително табло и 1бр. автоматика за външно осветление.

 Дейност № 8 Изграждане на паркинг и подпорна стена.

Описание и обосновка на дейността: направа на изкопи, натоварване и извозване на земни маси, полагане на трошенокаменна настилка и настилка от бетонови елементи за паркинг на тревна фуга, поставяне на бетонови бордюри, насипване на фугите с торф и затревяване. 

Очаквани продукти/резултати от дейността: изграден паркинг с площ 1 031 кв.м., разполагащ с 8бр. паркоместа за автомобили и площи за маневриране на автомобили и автобуси. Подпорна стена.

Дейност № 9 Изграждане на Посетителски информационен център.

Описание и обосновка на дейността: изграждане на едноетажна сграда с навес, включваща помещение за охрана, санитарни възли за посетители и за хора с увреждания и две технически помещения за обслужващата инфраструктура и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в и извън сградата.

Очаквани продукти/резултати от дейността: изградена сграда с площ 76,5 кв.м, състояща се от помещение за охрана, санитарни възли за посетители и за хора с увреждания и две технически помещения за обслужващата инфраструктура и навес с площ 50 кв.м и изградена водопроводна мрежа – 90 метра и канализационна мрежа – 20 м. извън сградата.

Дейност № 10 Озеленяване

Описание и обосновка на дейността: изпълнението на тази дейност включва озеленяване около новоизградения туристически информационен център, където ще се извърши засаждане на жив плет, храсти и дървесни видове около реставрираните три средновековни жилища, туристическа пътека, обособени кътове за отдих около цитаделата/горен град/.

Очаквани продукти/резултати от дейността:
Почистен и оформен терен – 6 дка.
Затревяване – кръстосан посев, тревна смеска, зариване на семената, валиране – 3600кв.м.
Засаждане на храсти – 3800бр.
Засаждане на жив плет – двуредов – 50м.
Засаждане на дръвчета – 30бр.

Дейност № 11 Маркетинг

Описание и обосновка на дейността: провеждане на национална рекламна и PR кампания по проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич” Община Севлиево”, целяща популяризиране на туристическия обект чрез използване на различни видове медии, съгласно изготвен рекламен проект. 

Очаквани продукти/резултати от дейността:
Разработена комуникационна стратегия.
Листовки с езикови версии/английски, руски/ - 4000бр.
ПР филм с езикови версии – превод на 2 езика.
2-5-минутни версии за ТВ излъчване – 2бр.
ТВ клип – 1бр.
Организиране на специални събития.
Разработена концепция за производство на сувенири.
Производство на сувенири – 3000бр.
Създадена уеб страница.
Организирани две пресконференции.
Пилон и знаме – 2бр.

Дейност № 12 Обучения, пряко свързани с подкрепяните атракции и съоръжения.

Описание и обосновка на дейността: проведен курс по английски език за служителите от Исторически музей и обучение на трима екскурзоводи по професия 812030 /Екскурзовод, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на Националната агенция за професионално образование и обучение/, които ще бъдат наети на работа за период от 12 месеца след приключване на проекта.

Очаквани продукти/резултати от дейността: обучени трима екскурзоводи и проведен курс на четирима служители от Исторически музей – Севлиево.

Дейност № 13 Публичност.

Описание и обосновка на дейността: изграждане на билбордове, информационни табели, публикуване на информация за проекта в местни и национални медии, организиране на информационни срещи, публикации за изпълнението на дейностите по проекта на сайта на Община Севлиево.

Очаквани продукти/резултати от дейността: изградени двустранни билбордове по време на строителството – 2бр., монтирани постоянни табели – 10бр., публикувана информация за проекта в местна медия – 8бр., в национална медия – 2бр., в национална телевизия – 1бр., организирани информационни срещи – 2бр., периодични публикации в интернет страницата на Община Севлиево за напредъка на проекта. 

Дейност № 14 Одит на проекта от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма.

Описание и обосновка на дейността: преди подаването на искане за отпускане и възстановяване на средства по проекта, ще бъде извършван одит от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма, съгласно Закона за независимия финансов одит. Целта на одита е да се удостовери, че отчетните разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин. Докладът от одита ще се приложи към окончателния доклад по проекта.

Очаквани продукти/резултати от дейността: одиторски доклад, потвърждаващ законосъобразността и целесъобразността на разходите, съгласно предвиденото в одобрения проект.  

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.