НачалоЗа проектаОчаквани резултати

С реализацията на предвидените дейности по маркетинг и реклама археологическия обект ще се превърне в желана туристическа дестинация за българи и чужденци. Гостите на града с цел туризъм ще се увеличат, а оттук ще се увеличат приходите в общината, поради по-голямата ангажираност на хотелите и ресторантите на територията на град Севлиево и на общината.  Реконструираната 3-километрова отсечка ще подобри достъпа до средновековния град. Обособените места за почивка и пикник ще направят престоя на туристите по-приятен, а по експозиционните пътеки ще се достига до крепостта, откъдето пък се открива хубава гледка към град Севлиево. В резултат на проекта ще се създадат нови работни места за обучените със средства по проекта екскурзоводи и служителите, предвидени за охрана на обекта.

Още в тази категория: « Основна цел

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.