НачалоОбщина СевлиевоТуризъмЕтнографски комплекс Дандолови къщи

Етнографски комплекс Дандолови къщи

 

 

 

Дандоловите къщи – Търговско-жилищна сграда от периода на българското Възраждане (от 1870 г.), където под един покрив са събрани три къщи и свещарска работилница с дюкяни на приземния етаж. Характерна за градовете сграда с представителна фасада към улицата и развит двор в дълбочина. Там са разположени експозициите на Историческия музей, интериори от ”Селския и градския бит на Севлиевския край през Възраждането”, “Севлиевски градски двор от Възраждането“ и “Красотата в изделията на севлиевските занаятчии през Възраждането“.
Дандоловите къщи са построени от богат севлиевец - за него и двамата му сина. Това е архитектурен ансамбъл, даващ ни представа за архитектурата и живота във възрожденско Севлиево. Трите къщи са построени така, че всяка от тях да има порта към улицата и към двора.

Дандоловите къщи са реставрирани през 1973 г. и сега в тях се съхранява архитектурно-етнографското наследство на града.

В двора освен красиво оформените малки цветни градинки, можем да видим къде през лятото се е събирало цялото семейство. Възстановен е пещникът, където се е пекъл хлябът за семейството. Масата е наредена, столовете са подредени, сякаш ей-сега стопанинът ще излезе да налее по една студена ракия.

Под навеса са показани земеделски оръдия на труда, като най-интересна е ръчно изработената машина за отвяване на зърно, или т.нар. веялка. Има още рядко срещани рала, дикани, дървени лейки, каци за грозде, приспособления за биене на масло.

На втория етаж на Дандоловите къщи, в няколко стаи са експонирани дрехи и мебели от градския и селския бит на населението от това време. Можем да видим женски и мъжки носии, стан за тъкане, селска софра, трикраки столчета, дървени прибори за хранене и дори дървена детска люлка.

В стаите от градския тип е интересно да се види подредената възрожденска библиотека и запазеният фотоапарат на известното в Севлиево фотоателие ”Гецов”. Впечатление прави и хармониумът от началото на XX в., богатата колекция от медни домакински съдове, европейските облекла, красивите кръгли маси и наредените край тях виенски столове.

Изгледът от последната, ъглова стая, е невероятен. Така е построена, че можеш да наблюдаваш какво става на три улици, докато си седиш на сладка раздумка.

Ако се увличате по пощенски картички, тук са показани колекции от картички от началото на миналия век.

В приземния етаж на Колюва къща са представени занаяти, характерни за севлиевския край. В експозицията „Красотата в произведенията на севлиевските майстори” са представени произведенията на традиционните занаяти като грънчарството, бакърджийството, куюмджийството и златарсвото.

В архитектурно-етнографския комплекс се провеждат концерти, уреждат се изложби, представят се различни писатели и поети.


 

 

 

Този интернет портал е създаден в рамките на проект BG161РО001-3.1.03-0004 „Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост „Хоталич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на интернет портала се носи от Община Севлиево и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.